AD(H)D specifieke scholingsmogelijkheden voor leerkrachten

‘Een nieuwe koers’   https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Werkblad/Uitgebreide-beschrijving-Een-nieuwe-koers.pdf

Het doel van 'Een nieuwe koers' is om leerkrachten het gedrag en de werkhouding van kinderen en jongeren met AD(H)D (Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) effectief te laten aansturen. Dit wordt gedaan door de competentie van leerkrachten in het aansturen van en samenwerken met deze kinderen en hun ouders te vergroten.

De focus van de aansturing ligt voornamelijk op meer aangepast gedrag en een betere werkhouding waardoor het functioneren op school als geheel (schoolprestaties, zelfbeeld en sociale interacties) van deze kinderen verbetert en zij beter aan eisen van school (zoals beleefd en sociaal aangepast gedrag tonen, spullen op orde, inzet tonen, werk afmaken, cijfers voldoende) kunnen voldoen.

Resultaten
Bij de kinderen in de experimentele conditie was sprake van een significant grotere verbetering in hun werkhouding dan bij de kinderen in de controleconditie. De kinderen in de experimentele conditie gingen ook significant vooruit op specifiek en relevant doelgedrag dat de leerkracht had vastgesteld aan het begin van de training en wat werd gemeten met wekelijkse rapportagekaarten.
 Bij de leerkrachten in de experimentele conditie werd een positief effect (significante vergroting) gevonden ten aanzien van hun ervaren competentie. Ze voelden zich beter in staat na de training om het gedrag van het kind met AD(H)D aan te sturen. Dit is mogelijk toe te schrijven aan de snelle gedragsverbetering die de leerlingen tijdens de training lieten zien op de wekelijkse rapportagekaart en aan de aandacht die in de training werd besteed aan de houding van de leerkracht tijdens het uitvoeren van interventies.

Leestips

© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.