De CET regeling

CET is het acroniem voor Consultaties, Ehealth en Triage.

Haspel regelt de uitvoering van de CET-regeling in de regio.

Deze faciliteiten worden goed gebruikt in onze regio:

  • in 2019 in totaal 758 consultaties en 2018 e-Health modules,
  • in 2020 449 consultaties en 2126 e-Health modules,
  • in 2021 608 consultaties en 2158 e-Health modules ingezet. 

Voor de Ehealth gebruiken wij de modules van Evie, met iets meer dan 100 verschillende modules voor volwassenen én jeugd.

Ook vrij toegankelijke leefstijl-modules worden ingezet via huisartsenpraktijk.nl ev door de POH Somatiek

Werk je in de regio NBNO en heb je nog geen account voor Ehealth? Stuur dan een e-mail naar info@haspelggz.nl met daarin je volledige naam, je e-mailadres en 06-nummer, de werkplek en functie.

Wij maken accounts aan voor de POH S, POHggz, en huisartsen.

Consultaties

Met de consultatieregeling worden een aantal doelen nagestreefd:

  • de patiënt zo lang en goed mogelijk in de eigen omgeving helpen met ondersteuning van de kennis van specialisten;
  • het voorkómen van onterechte verwijzingen naar BGGZ of SGGZ;
  • het verhogen van het kennisniveau in de huisartsenpraktijk;
  • het instellen van kinderen met de diagnose AD(H)D op medicatie;
  • en het voorkómen van te late verwijzingen naar de BGGZ of SGGZ.

Als huisarts kun je een consultatie vragen aan een gecontracteerde psycholoog, psychiater of kaderarts.

Face-to-face, eventueel in de huisartsenpraktijk, maar ook een uitgebreide mail of telefonische consultatie zijn mogelijk.
De gecontracteerde psychiaters, psychologen en kaderarts hebben allen een account op VIPlive, waarlangs vraag en antwoord worden verzonden. Het antwoord kan in het HIS worden teruggeschreven.

Triage/ beslisondersteuning

De inzet van bijvoorbeeld de 4DKL draagt bij aan het voorkómen van onnodige of onjuiste verwijzingen, dan wel het juist tijdig verwijzen van patiënten met ernstiger problematiek.

Met de 4DKL kan ook het verloop van de klachten worden gevolgd

Versterking samenwerking ggz/ sociale domein - Medische Gezondheids Netwerken

Vanuit de CET-regeling versterking wij ook de samenwerking binnen de ggz en met het sociale domein.

Hiervoor organiseert Haspel netwerkbijeenkomsten, rond de huisartsenpraktijk.

Deze bijeenkomsten worden goed bezocht en goed gewaardeerd, en bevorderen het 'elkaar kennen op 06-niveau'.

Momenteel wordt meegewerkt aan het versterken van de netwerkzorg vanuit Medische Gezondheidsnetwerken - gestimuleerd vanuit het IZA.

Contact opnemen
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.