INFORMATIE

Leerkrachten en docenten

De begeleiding van kinderen met druk en/of ongeconcentreerd gedrag vraagt een positieve manier! Er bestaat een grote variatie in menselijke eigenschappen die invloed hebben op het vermogen om te leren, te functioneren en relaties aan te gaan.

Dit geldt ook voor eigenschappen als:

  • Het vasthouden van de aandacht
  • Druk gedrag
  • Impulsiviteit
  • Innerlijke onrust

Er zijn kinderen, jongeren en volwassenen die op meerdere levensgebieden in de knel komen doordat zij moeite hebben met het vasthouden van de aandacht, erg druk of erg impulsief zijn of kampen met innerlijke onrust.

Ervaar het gedrag als uiting van onmacht en heb ook aandacht voor de creatieve kant, de originele invallen, het doorzettingsvermogen en de humor. Dit laatste is belangrijk om met een positief zelfbeeld de schoolperiode en de omgang met andere kinderen tegemoet te kunnen treden.

 

EEN NIEUWE KOERS

AD(H)D specifieke scholingsmogelijk-heden voor leerkrachten

Het Doel

Het doel van ‘Een nieuwe koers’ is om leerkrachten het gedrag en de werkhouding van kinderen en jongeren met AD(H)D (Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) effectief te laten aansturen. Dit wordt gedaan door de competentie van leerkrachten in het aansturen van en samenwerken met deze kinderen en hun ouders te vergroten. De focus van de aansturing ligt voornamelijk op meer aangepast gedrag en een betere werkhouding waardoor het functioneren op school als geheel (schoolprestaties, zelfbeeld en sociale interacties) van deze kinderen verbetert en zij beter aan eisen van school (zoals beleefd en sociaal aangepast gedrag tonen, spullen op orde, inzet tonen, werk afmaken, cijfers voldoende) kunnen voldoen.

 

Resultaten

Bij de kinderen in de experimentele conditie was sprake van een significant grotere verbetering in hun werkhouding dan bij de kinderen in de controleconditie. De kinderen in de experimentele conditie gingen ook significant vooruit op specifiek en relevant doelgedrag dat de leerkracht had vastgesteld aan het begin van de training en wat werd gemeten met wekelijkse rapportagekaarten. 
 Bij de leerkrachten in de experimentele conditie werd een positief effect (significante vergroting) gevonden ten aanzien van hun ervaren competentie. Ze voelden zich beter in staat na de training om het gedrag van het kind met AD(H)D aan te sturen. Dit is mogelijk toe te schrijven aan de snelle gedragsverbetering die de leerlingen tijdens de training lieten zien op de wekelijkse rapportagekaart en aan de aandacht die in de training werd besteed aan de houding van de leerkracht tijdens het uitvoeren van interventies.

Download PDF ‘Een nieuwe koers’

Boeken en websites

Het ‘doe-boek’ Een nieuwe koers van Mirjam Hinfelaar en Esther ten Brink
Meer informatie
Website met AD(H)D-informatie voor in de klas
Meer informatie
Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs, Anton Horeweg
Meer informatie
Boek executieve functies bij kinderen en adolescenten
Executieve functies bij kinderen en adolescenten, Peg Dawson
Meer informatie
WELKOM BIJ GGZ HASPEL

Scholing en opleiding

POH ggz kunnen bij Haspel zowel -geaccrediteerde- nascholingen als opleidingen volgen. Dit geldt ook voor de huisartsen en psychologen uit de regio NBNO.

Voor de POH’s die binnen Haspel werkzaam zijn, worden deze zonder kosten aangeboden, voor ‘externe’ POH’s wordt een bijdrage gevraagd voor de opleidingen (bv ACT, EMDR, EFT (Emotion Freedom Techniek).

De nascholingen kunnen dikwijls worden aangeboden vanuit de gelden die beschikbaar zijn voor versterking van de basisGGZ. (bv begeleiding bij autisme, bij LVB, Hoogsensitiviteit, slaapproblematiek, enz)

OVER ONS
Schrijven
© HASPEL GGZ. ALL RIGHTS RESERVED.